Bitdonors syndicate

4 by 1 cycler
Turn 10$ to $37
As u build to $1000
Klik Di Sini Sekarang

Bitdonors syndicate

Multiple earnings of
$2, $5, $30, $1000
With just $10 investment
Klik Di Sini Sekarang

Bitdonors syndicate

4 by 1 cycler
backed with trading
Reliable company
Klik Di Sini Sekarang

{sitename} Terma dan Syarat-Syarat.

Pengenalan

Terma dan Syarat-syarat yang berikut akan mengawal keahlian anda dalam program {sitename}. Anda setuju bahawa anda telah membaca dan memahami Perjanjian ini ("Perjanjian") dahli") dan keahlian anda dalam program {sitename} ("Program") akan tertakluk kepada Terma dan Syarat-syarat yang berikut di antara anda ("ahli") dan {sitename}. Terma dan Syarat-syarat ini boleh diubah suai pada bila-bila masa oleh {sitename}. Sila kaji semula dari masa ke semasa memandangkan penggunaan anda yang berterusan adalah tertakluk kepada terma dan syarat-syarat seperti yang telah diubah suai.  Penyertaan berterusan anda di {sitename} setelah ia diubah suai akan disifatkan sebagai penerimaan anda terhadap pengubah suaian tersebut. Jika anda tidak setuju dengan Terma  dan Syarat-syarat ini, sila jangan daftar untuk menjadi seorang ahli {sitename}.

Terma Penyertaan

Ahli mesti berumur 18 tahun atau ke atas untuk menyertainya.  Ahli-ahli mesti memberi kepada {sitename} maklumat pendaftaran yang tepat, lengkap dan telah dikemaskini, temasuk nama, alamat surat-menyurat dan emel yang tepat. 

Pada setakat sepenuhnya dibenarkan oleh undang-undang berkaitan, {sitename} dengan budi bicara tunggalnya dan kerana apa-apa sebab atau tiada sebab menolak untuk menerima pendaftaran keahlian.

Ahli-ahli tidak boleh (i) aktifkan atau menggunakan lebih dari satu akaun Ahli; (ii) memilih atau menggunakan Emel orang lain; (iii) menggunakan nama sesuatu subjek, yang tertakluk kepada orang lain tanpa kebenarian dari orang tersebut; (iv) menggunakan nama, alamat surat-menyurat, atau emel yang palsu untuk mengaktifkan atau menggunakan akaun Ahli yang mengelirukan.

{sitename} akan terus berkongsi keuntungan dengan anda selagi orang ramai terus melabur dalam sistem ini sama ada melalui pelaburan semula wang perolehan mereka, atau melalui pembelian pakej yang baru.

Kami sangat menasihati anda supaya tidak melabur wang runcit anda semata-mata untuk mendapatkan pulangan yang baik dalam jangka masa pendek kerana anda membayar pakej iklan dan perkongsian keuntungan hanya satu bonus tambahan yang anda dapat dari kami sebagai sebahagian dari perkhidmatan kami.

Ini adalah tanggungjawab anda sebagai seorang ahli {sitename}, kami tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian wang disebabkan kemerosotan dalam kemasukkan ahli-ahli baru.

Selepas pendaftaran program {sitename}, Ahli akan memilih untuk menerima tawaran istimewa emel yang lain dari {sitename}.  Jika anda tidak ingin menerima emel-emel ini,  anda boleh membatalkan akaun anda bila-bila masa.

{sitename} berhak untuk mengesan aktiviti Ahli-ahli melalui alamat IP serta pelayar web individu.

Ahli setuju tidak akan menyalahgunakan keistimewaan keahlian mereka dengan perbuatan yang tidak konsisten dengan Perjanjian ini.  Ahli setuju tidak akan cuba memperoleh keuntungan kecuali melalui saluran sah yang telah diberi kuasa oleh {sitename}.  Ahli setuju tidak akan melibatkan diri dalam tingkah laku penipuan dalam bentuk apa jua.

{sitename} akan menjadi penentu tunggal dalam kes-kes penyalahgunaan, penipuan, atau pelanggaran peraturan yang disyaki.  Apa-apa keputusan yang dibuat oleh {sitename} mengenai pembatalan perolehan dan pembatalan keahlian adalah muktamad dan mengikat.

Perlakuan spam adalah sangat tidak dibenarkan.  Apa-apa perlakuan spam yang dibuat untuk pengiklanan {sitename}, akan menyebabkan akaun anda dibatalkan dengan serta-merta dan baki akaun anda akan dilucuthakkan.  Insiden akan ditangani mengikut kes. 

Penyertaan ahli-ahli yang dibatalkan di program {sitename} atau kegagalan untuk memaklumkan {sitename} mengenai apa-apa perubahan alamat (surat-menyurat atau emel) mungkin akan menyebabkan pembatalan keahlian ahli dan perolehan yang tidak ditebus akan dilucuthakkan. 

Ahli akan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan Ahli.  Ahli mengakui bahawa Ahli hanya boleh menyertai program di {sitename} jika dan sehingga penyertaan sedemikian dibenarkan oleh undang-undang, peraturan dan syarat-syarat sebegini.

Jika ahli-ahli membantah terhadap mana-mana terma dan syarat-syarat Perjanjian ini atau pengubah suaian yang dibuat seterusnya atau menjadi tidak puas hati dengan Program, satu-satunya jalan keluar ialah membatalkan penyertaan dalam program {sitename} dan batalkan keahliannya dengan betul.

 

Penafian

AHLI SETUJU DENGAN JELASNYA BAHAWA RISIKO PENGGUNAAN PERKHIDMATAN INI AKAN DITANGGUNG OLEH AHLI SAHAJA.  PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN ADALAH MENGIKUT “SEPERTI” DAN “YANG SEDIA ADA” KEPADA TAHAP MAKSIMA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN, {sitename} MENAFIKAN SECARA JELAS SEMUA WARANTI DALAM BENTUK APA JUA, SAMA ADA DINYATAKAN SECARA JELAS ATAU TERSIRAT OLEH UNDANG-UNDANG, KASTAM ATAU SEBALIKNYA, DENGAN TIADA BATASAN TERHADAP APA-APA WARANTI TERHADAP TUJUAN ATAU TIADA PELANGGARAN.  {sitename} TIDAK MEMBUAT APA-APA WARANTI MENGENAI APA-APA BARANG ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBELI ATAU DIPEROLEHI MELALUI PROGRAM ITU ATAU APA-APA URUS NIAGA YANG TELAH DIMASUKKAN MELALUI PROGRAM ITU.

SEHINGGA TAHAP MAKSIMA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG BERKAITAN, SAMA ADA {sitename} ATAU PUN MANA-MANA AHLI-AHLINYA, ANAK-ANAK SYARIKATNYA, PENERBIT, PEMBERI PERKHIDMATAN, PEMBERI LESEN, PEGAWAI, PENGARAH ATAU PEKERJA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS APA JUA KERUGIAN ATAU KEROSAKAN SECARA LANGSUNG, BUKAN SECARA LANGSUNG, INSIDENTAL, KHAS ATAU KERANA AKIBAT YANG TELAH TIMBUL ATAU YANG BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI, DISEBABKAN DARI PENGGUNAAN ATAU KETIDAKUPAYAAN UNTUK MENGGUNA PERKHIDMATAN ITU ATAU UNTUK KOS PEMBELIAN BARANG DAN PERKHIDMATAN GANTIAN, ATAU DISEBABKAN OLEH BARANG ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBELI ATAU DIPEROLEHI ATAU MESEJ YANG DITERIMA ATAU URUS NIAGA YANG TELAH DIBUAT MELALUI PROGRAM INI ATAU PENGHANTARAN ATAU DATA PENGGUNA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PENGGUNAAN DATA ATAU APA YANG TIDAK KETARA, WALAUPUN PIHAK TERSEBUT TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KERUGIAN SEBEGINI.

 

Untuk mengelakkan akses yang tidak dibenarkan, mengekalkan ketepatan data dan memastikan kegunaan maklumat dengan betul, {sitename} menggunakan prosedur standard industri bagi melindungi kerahsiaan maklumat peribadi Ahli-ahli, seperti firewall, encryption, pengesahan token, proksi permohonan, teknologi pemantauan,  dan analisa penyesuaian dalam trafik laman web untuk mengesan penyalahgunaan laman web dan data {sitename}.  Walau bagaimanapun, tiada data yang dihantar melalui internet adalah 100% selamat.  Oleh yang demikian, sementara {sitename} berusaha untuk melindungi maklumat peribadi Ahli, {sitename} tidak boleh memberi jaminan terhadap keselamatan maklumat ahli-ahli yang dihantar kepada atau daripada pengiklan/peniaga dan Ahli berbuat demikain atas risiko sendiri.

Perjanjian ini terdiri daripada perjanjian keseluruhan di antara Ahli dan {sitename} berkaitan dengan keahlian umum di program {sitename} dan menggantikan semua perjanjian yang sebelumnya di antara pihak-pihak tersebut mengenai perkara di dalamnya.  Jika sebarang peruntukan dalam PERJANJIAN ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu akan dikuatkuasakan ke tahap maksima yang dibenarkan, dan peruntukan yang lain dalam PERJANJIAN ini akan terus berkuatkuasa.  Tiada kegagalan oleh mana-mana pihak untuk melaksanakan atau menguatkuasakan haknya dalam PERJANJIAN ini yang akan berfungsi sebagai pengecualian hak tersebut. 

 

class="img-responsive" border=0>